PODRUČJE RADA


PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA
- Osnivanje društava, podružnica i predstavništava inozemnih društava
- Ishođenje dozvola za osnivanje i početak rada
- Provedba promjena temeljnog kapitala i drugih promjena u trgovačkim društvima
- Izrada pravilnika o radu nadzornog odbora i uprave, korporativno upravljanje
- Akvizicije, pravni due diligence, izrada transakcijskih i statusnih dokumenata
- Izrada dokumentacije u vezi bankarskih i financijskih transakcija, instrumenata osiguranja, vrijednosnih papira,
  zajmova i ostalih financijskih proizvoda
- Provedba spajanja društava, podjela i drugih statusnih promjena
- Izrada poduzetničkih ugovora
- Zastupanje u likvidacijama, predstečajnim i stečajnim postupcima

TRGOVAČKO UGOVORNO PRAVO
- Sudjelovanje u pregovorima s poslovnim partnerima stranaka
- Pravno savjetovanje pri sklapanju ugovora i drugih pravnih poslova
- Sastavljanje i recenzije ugovora
- Izrada pravnih mišljenja i strategije u potencijalnim sporovima

TRŽIŠNO NATJECANJE
- Pravno savjetovanje vezano uz materiju zabranjenih sporazuma, zlouporabe vladajućeg položaja i ograničava-
  jućeg djelovanja, skupnih i pojedinačnih izuzeća
- Pravno savjetovanje o usklađenosti komercijalnih uvjeta s propisima i praksom europskih tijela
- Izrada Compliance programa
- Sudjelovanje u pregovorima s klijentima
- Prijava koncentracija
- Zastupanje pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja

RADNO PRAVO
- Pružanje svakodnevne pravne podrške trgovačkim društvima kroz savjetovanje o svim pitanjima iz područja
  radnog prava
- Izrada ugovora o radu
- Izrada odluka o pravima i obvezama radnika, pravilnika o radu, sistematizaciji radnih mjesta i drugih općih akata
  poslodavca
- Pravno savjetovanje u vezi zaštite na radu
- Pravno savjetovanje u vezi zapošljavanja stranaca
- Provođenje disciplinskih postupaka i otkazivanja ugovora o radu
- Restrukturiranja i kolektivna otkazivanja viška radnika (programi zbrinjavanja viška zaposlenika)
- Zastupanje u postupcima kolektivnog pregovaranja sa sindikatima

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO
- Pravno savjetovanje u području autorskog prava i srodnih prava
- Zastupanje u postupcima registracije, održavanja i produženja žigova i industrijskog dizajna u Hrvatskoj i
  inozemstvu
- Pretraživanje baza podataka o industrijskom vlasništvu u Hrvatskoj i inozemstvu
- Pravno savjetovanje o mogućnostima registracije
- Izrada ugovora iz područja prava intelektualnog vlasništva

NEKRETNINE I GRADNJA
- Izrada ugovora o prijenosu vlasništva na nekretninama (kupoprodaja, darovanje itd.)
- Izrada ugovora o zakupu i najmu
- Izrada ugovora o građenju, ortakluku, poslovnoj suradnji
- Zastupanje u postupcima upisa vlasništva i drugih prava u zemljišne knjige
- Zastupanje u postupcima upisa u katastar
- Zastupanje u postupcima izvlaštenja

NEPROFITNE ORGANIZACIJE
- Osnivanje
- Izrada i izmjene osnivačkog akta i općih akata
- Zastupanje u postupcima promjena registriranih podataka
- Priprema skupština i sastav odluka

OVRŠNO PRAVO
- Pravno savjetovanje o osiguranju i naplati potraživanja
- Provjera boniteta dužnika
- Sastavljanje instrumenata osiguranja plaćanja
- Pokretanje i provedba postupka prisilne naplate

RJEŠAVANJE SPOROVA
- Zastupanje pred sudovima
- Zastupanje pred upravnim tijelima
- Zastupanje pred drugim nadležnim tijelima
- Zastupanje u postupcima mirenja
- Zastupanje u postupcima arbitraže